Magaral Tayo: Mateo 18:21-35

Madali bang magpatawad ng kasalanang ng iba? Madali bang magpatawad ng paulit-ulit?

Sa ebanghelyong ating babasahin, itinanong ni Pedro sa Panginoon kung ilang beses dapat magpatawad sa isang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala. Ang sagot ni Jesus ay “hanggang pitumpu ng pitong beses”. Nguni’t idinagdag pa niya na dapat ay mula sa puso ang pagpapatawad.

Nakapagpatawad ka na ba mula sa puso?

Ang Teksto

21 Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, “Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba?”

22 Sinagot siya ni Jesus, “Hindi ko sinasabing pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito. 23 Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito: ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. 24 Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyun-milyong piso. 25 Dahil sa siya’y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya’y makabayad. 26 Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, ‘Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ 27 Naawa sa kanya ang hari kaya’t pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya.

28 “Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, ‘Magbayad ka ng utang mo!’ 29 Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ 30 Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito’y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad.

31 “Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon, kaya’t pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. 32 Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. ‘Napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. 33 Naawa ako sa iyo. Hindi ba’t dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?’ 34 At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. 35 Gayundin ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin nang buong puso ang inyong mga kapatid.”

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagtanong kay Jesus sa umpisa ng salaysay?
 2. Ang pitong beses na pagpapatawad ba ay marami na?
 3. Ilang beses ayon kay Jesus dapat magpatawad ng kapatid na paulit-ulit na nagkakasala?
 4. Sa Griyego, ang sagot ni Jesus ay “hanggang makapitungpu ng pito” (tingnan, Ang Biblia). Ilan ito? Kung gagamitin mong panukat ito, maaalala mo ba kaya kung ilang beses mo nang pinapatawad ang kapatid mong nagkasala?
 5. Bilang pagsasalarawan ng kanyang tugon, nagsalaysay si Jesus. Tungkol sa ano ang kanyang salaysay? Sino ang mga pangunahing aktor sa salaysay na ito?
 6. Ayon sa kwento, magkano ang utang ng alipin sa kanyang amo?
 7. Nasa tama ba ang hari na ipakulong ang aliping hindi makabayad sa kanyang utang na milyon-milyong piso? Kung ikaw ang pinagkakautangan ng ganitong halaga, patatawarin mo ba ang tao?
 8. Pinatawad ba ng hari ang nagkakautang? Ano ang dahilan at pinatawad niya ang nagkakautang?
 9. Ano ang ginawa ng tao pagkatapos siyang patawarin. Siya ba’y nagpatawad din?
 10. Magkano ang utang sa kanya? Ang halaga ba ng utang sa kanya ay kasing-halaga ng utang na pinatawad sa kanya? Mababayaran ba ang halagang inutang sa kanya?
 11. Ano ang ginawa ng alipin sa nagkakautang sa kanya?
 12. Pinalampas ba ito ng hari?
 13. Ano ang ginawa sa kanya ng hari?
 14. Ano ayon sa hari ang dapat ginawa ng aliping ito sa nagkakautang sa kanya?
 15. Sa liwanag ng salaysay na ito, ano ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang pagtatapos?
 16. Ano ang kahulugan ng “magpatawad mula sa puso?”

Para Sa Mas Malalim na Pag-unawa

1. Kapag dinadalangin natin ang Ama Namin, sinasabi natin: “Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin”. Ano ang kaugnayan ng panalanging ito sa ebanghelyong binasa natin?

2. Meron bang halimbawang matatagpuan sa Bibliya ng taong nagpatawad mula sa puso?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s