Mag-aral Tayo: Ang Talinghaga tungkol sa Piging at sa Damit Pangkasal

Sa misa ay sinasabi ito ng pari: "Ito ang Kordero ng Diyos … Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging". Ang piging ng Panginoon ay yaon ding piging ng kasalan ng Kordero at ng kanyang Iglesya na binabanggit sa Apokalipsis 19. Sa talinghaga ng Mateo 22:1-14, ito ay ipinahihiwatig ng piging na inihanda ng hari para sa kasal ng kanyang anak. Bagama’t binuksan din ng hari ang piging para sa lahat, "masama man o mabuti", hindi naman lahat ay maaaring manatili ditong walang tamang damit.

Ang Teksto

Ang talinghaga sa Mateo 22:1-14 ang ikatlo sa mga talinghagang sinabi ni Hesus sa mga lider ng mga Judio nang siya’y nasa Jerusalem na. May mga bahagi sa Talinghaga ng Malaking Piging na nagbibigay ng resolusyon sa mga elementong naratibo ng dalawang naunang talinghaga. Tingnan ang mga larawan sa artikulong ito upang makita kung paanong inuunawa ang ikatlong talinghaga sa serye ng mga talinghagang ni Hesus sa mga lider ng Jerusalem. Gawan din ng daloy ng mga parirala Mateo 22:1-14 sa saling hawak mo o base sa sumusunod na bersyon:

1Muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. 2Sinabi niya: Ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. 3Isinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ngunit ayaw nilang dumalo.

4Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi: Sabihin ninyo sa mga inanyayahan: Narito, naghanda ako ng hapunan. Kinatay na ang aking mga baka at ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Halina kayo sa piging.

5Ngunit hindi nila ito binigyang pansin at sila ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kaniyang bukid, at ang isa ay sa kaniyang kalakal. 6Ang iba ay sinunggaban ang kaniyang mga alipin, kanilang nilait ang mga ito at pinatay. 7Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Sinugo niya ang kaniyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon. Sinunog niya ang kanilang lungsod.

8Pagkatapos, sinabi niya sa kaniyang mga alipin: Nakahanda na ang piging ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. 9Pumunta nga kayo sa mga lansangan at sinuman ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa piging. 10Lumabas nga ang mga alipin sa mga lansangan at dinala ang lahat ng kanilang mga natagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at mabuti. Ang piging ay napuno ng mga panauhin.

11Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang lalaking hindi nakasuot ng damit na pampiging. 12Sinabi niya sa kaniya: Kaibigan, papaano ka nakapasok dito nang hindi nakasuot ng damit na pampiging? Ngunit wala siyang masabi. ((Sa literal na pagkakasalin: At siya’y tumahimik lang. May mas malalim na kahulugan ang pagtahimik ng tao. )) 13Sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod: Igapos ninyo ang kaniyang mga paa at mga kamay. Dalhin ninyo siya at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin.

14Ito ay sapagkat marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili.

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Paanong ipinapaliwanag ng talinghaga ang kasabihan sa t. 14: "Marami ang tinawag nguni’t kaunti ang napili"?
 2. Sinu-sino sa mga tauhan ng talinghaga ang may pinakaraming pandiwa?
 3. Dalawa ang bahagi ng talinghaga: ang bahagi ng mga paanyaya, at ang bahagi ng piging. Ipakita kung saan nagsisimula at natatapos ang mga ito. Anong kriterya, sa palagay mo, ang ginamit para sa pagbabahaging ito?
 4. Pansinin kung ilang ulit ginamit ang salitang "Handa na"
 5. Sino ang mga bida sa ikalawang bahagi ng talinghaga?

Malapitang Pag-aaral ng Teksto

 1. Ihambing ang Talinghaga ng Malaking Piging sa dalawang naunang talinghaga: ano ang idinagdag nitong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan?
 2. Alamin mula sa artikulong ito kung saan pa sa ebanghelyo ni Mateo lumalabas ang kasabihang: "iyakan at pagngangalit ng mga ngipin"
 3. Ano ang ibig ipahiwatig ng damit pangkasalan? (Tingnan ang artikulong ito)
 4. Unawain din ang mga sumusunod
  • Ang kasalan ay mahalaga para sa isang pamilya sa Palestina; isang kahihiyan kung walang dadalo dito
  • Ang piging sa okasyon ng isang kasalan ay tumatagal ng ilang araw; ang mga inanyayahan ay may sapat na panahon upang maghanda ng sarili ang makibahagi sa piging
  • Ang mga lalaki’y nagsusuot ng puting damit na tinatawag na kittel; ito’y sinusuot din nila para sa pista ng Pagtawid ("Passover")
  • Kabastusan ang hindi pagsagot sa hari

Isang Larawan

Tingnang maigi ang larawang ito na likha ni Cerezo at sabihin kung paano inunawa ng pintor ang kahulugan ng mamang walang damit para sa kasalan. Pansinin din kung ano ang ipinahihiwatig ng larawan. I-klik ang larawan para makitang maigi ang detalye nito

Advertisements

2 comments on “Mag-aral Tayo: Ang Talinghaga tungkol sa Piging at sa Damit Pangkasal

 1. […] ng mga Manggagawa sa UbasanAng Talinghaga ng mga Tampalasang Manggagawa sa UbasanMag-aral Tayo: Ang Talinghaga tungkol sa Piging at sa Damit PangkasalMagaral Tayo: Mateo 18:21-35Parable of the Vineyard OwnerThe Parable of the […]

 2. […] Mag-aral Tayo: Ang Talinghaga tungkol sa Piging at sa Damit Pangkasal […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s