Ang Talinghaga ng mga Tampalasang Manggagawa sa Ubasan

Ang talinghaga ng Mateo 21:33-46 ang ikalawang talinghaga na ginamit ni Hesus upang sagutin ang katanungan ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan (Mateo 21:23-27) “Saan mo tinanggap ang kapangyarihan mong gawin ang iyong mga ginagawa?”. Sa talinghaga ng dalawang magkapatid ipinahiwatig ni Hesus na siya’y hindi makilala ng mga lider na ito dahil sa kakulangan nila ng pananalig sa pahayag ni Juan Bautista. Ngayo’y ipapahiwatig niya na siya’y dumating na may kapangyarihan ng Anak upang tingnan kung nagkaroon ng mga bunga ng pagbabalik-loob ang Israel sa pamamagitan ng mga lider na ito. At dahil walang nakita si Hesus (cf. Mateo 21:18-20) ang kaharian ay kukunin mula sa kanila at ibibigay sa isang bansa na maninigurong magbubunga ang ubasan ng Diyos.

Ang Teksto

Gawan ng Daloy ng mga Parirala ang teksto ng talinghaga. Subukang gayahin ang makikita rito.

33Narito ang isa pang talinghaga.

May isang may-ari ng sambahayan na nagtanim ng ubasan. Binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaang-ubas at nagtayo ng isang mataas na bahay bantayan. Pagkatapos, ipinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. 34Nang dumating na ang panahon ng pag-aani, sinugo niya ang kaniyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang kaniyang bahaging ani.

35Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kaniyang mga alipin. Hinagupit ang isa, pinatay ang iba pa at ang isa ay binato. 36Muli siyang nagsugo ng mga alipin na higit na marami kaysa sa mga nauna. Gayundin ang ginawa sa kanila ng mga magsasaka.

37Sa huli, ang kaniyang anak na lalaki ang kaniyang sinugo sa kanila na sinasabi: Igagalang nila ang aking anak.
38Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang kaniyang anak, sinabi nila sa isa’t isa: Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kaniyang mamanahin. 39Sinunggaban nila siya. Itinapon nila siya sa labas ng ubasan at pinatay.

40Sa pagbabalik nga ng panginoon ng ubasan, ano ang kaniyang gagawin sa mga magasasakang iyon?
41Sinabi nila sa kaniya:
Walang awa niyang pupuksain ang lahat ng mga tampalasang iyon. Ang ubasan naman ay ipauupahan niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kaniya ng mga bahaging ani pagdating ng panahon.

42Sinabi ni Jesus sa kanila: Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasulatan:

Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay
siya ring naging batong panulok. Ginawa ito ng
Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin.

43Kaya nga, sinasabi ko sa inyo: Ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga nang nararapat sa paghahari dito. **44Ang sinumang bumagsak sa ibabaw ng batong ito ay magkakapira-piraso at ang sinumang mabagsakan nito ay madudurog.**

45Nang marinig ng mga pinunong-saserdote at ng mga Fariseo ang talinghagang ito, naunawaan nila na sila ang tinutukoy niya. 46Huhulihin sana nila siya ngunit natakot sila sa napakaraming tao sapagkat kinikilala nila siya na isang propeta.

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Ikumpara ang talatang ito sa naunang talinghaga ng dalawang magkapatid at pansinin ang istruktura:
  • ang talinghaga
  • ang tanong
  • sagot ng mga kausap
  • ang turo mula sa talinghaga
 2. Gumawa ng listahan ng mga pandiwa sa talinghaga at alamin kung ano ang suheto ng mga ito (e.g. ang may-ari ba, o ang mga inupahan?)
 3. Ang sitas ni Hesus ay mula sa ika-118 na salmo, tt. 22-23

  Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay
  siya ring naging batong panulok. Ginawa ito ng
  Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin.

  Basahin din ang salmo at alamin kung ano ang ibig sabihin ng sitas na ito sa loob ng salmo 118.

Malapitang Pag-aaral ng Teksto

1. Mula sa talata 46, mauunawaan na kailangang unawain ang talinghagang ito sa loob ng konteksto na naguumpisa sa Matteo 21:23, sa katanungang ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan tungkol sa karapatan ni Hesus. Kung si Hesus ang “anak” sa talinghaga, paano sinagot ni Hesus ang naunang katanungan ng mga lider sa Jerusalem?

2. Bago mangyayari ang paghaharap ni Hesus at ng mga lider sa Jerusalem, mayroon siyang ginawa sa isang puno ng igos. Basahin ang Matthew 21:18-20. Ano ang kaugnayan nito sa talinghaga ng mga tampalasang nangungupahan?

3. Sa artikulong ito ay makakatagpo ng listahan ng talata kung saan ginagamit ang salitang “bunga” (English: fruit) sa ebanghelyo ni Mateo. Sa talinghaga, ang interes lamang ng may-ari ay makita ang bunga ng kanyang ubasan na ipinagkakait naman ng mga inupahan. Pag-aralan ang listahan at alamin kung bakit mahalaga ang “bunga” sa pagunawa ng talinghaga.

Advertisements

One comment on “Ang Talinghaga ng mga Tampalasang Manggagawa sa Ubasan

 1. […] Pagtalima sa AmaAng Talinghaga ng mga Manggagawa sa UbasanAng Talinghaga ng mga Tampalasang Manggagawa sa UbasanMagaral Tayo: Mateo 18:21-35Parable of the Vineyard OwnerThe Parable of the […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s