Ang Talinghaga ng mga Manggagawa sa Ubasan

Ang Mateo 20:1-16a ay isa sa mga talinghaga ng kaharian (12:1). Ito ay isang interpretasyon na tinalinghaga (midrash na mashal). Ipinapaliwanag nito ang kasabihan sa Mateo 19:30 tungkol sa mga naunang nahuli at nahuling nauna (19:30). Ang talinghaga ay bahagi ng kwentong nag-umpisa sa Mateo 19:16. Pagkatapos pag-aralan ang talinghaga ng may-ari ng ubasan, unawain ito sa loob ng kontekstong binubuo ng Mateo 19:16 hanggang 20:16a. ((Saan nakukuha ang letra "a" sa talata 16? Ang talata 16 ay lumalabas ng ganito

16Kaya nga,

ang mga huli ay mauuna
at ang mga una ay mahuhuli

sapagkat

marami ang mga tinawag
ngunit kakaunti ang mga pinili.

Pansinin na ang ikalawang bahagi ng kasabihan — yaong nag-uumpisa sa "sapagkat" — ay ibang tema na ang ibinibigay. Ang isinasalin ng "sapagka’t" ay ang salitang "outwV" na maaari ding isalin sa "kaya nga." Dahil dalawa ang bahagi ng talata, minarapat ng mga gumawa ng leksyonaryo na ang unang bahagi ay tawagin na "a" at ang ikalawa naman ay "b". Mapapansin na ang talata 16a ay katulad ng 19:30, na lumilikha ng kwadrong bumabalot sa talinghaga.

))

Ang Teksto

Ihambing ang sumusunod na teksto ng Mateo 20:1-16a sa teksto ng iyong Bibliya at subukang gawan ng Daloy ng Parirala ang iyong teksto. Pansining mabuti ang mga salitang inuulit.

1Ito ay sapagkat
ang paghahari ng langit
ay katulad sa isang may-ari ng sambahayan
na lumabas nang maagang-maaga
upang umupa ng mga manggagawa
sa kaniyang ubasan.
2Nang nakipagkasundo na siya sa mga manggagawa
sa isang denaryo sa bawat araw,
sinugo na niya sila sa kaniyang ubasan.

3Lumabas siya nang mag-iikatlong oras na
at nakita niya ang iba
na nakatayo sa pamilihang dako na walang ginagawa.
4Sinabi niya sa kanila:
Pumunta rin naman kayo
sa ubasan
at kung ano ang nararapat,
ibibigay ko sa inyo.
Pumunta nga sila.

5Lumabas siyang muli
nang mag-iikaanim
at mag-iikasiyam na ang oras
at gayundin ang ginawa.
6Nang mag-ikalabing-isang oras na,
lumabas siya
at natagpuan ang iba
na nakatayo at walang ginagawa.
Sinabi niya sa kanila:
Bakit nakatayo kayo rito
sa buong maghapon
na walang ginagawa?

7Sinabi nila sa kaniya:
Ito ay sapagkat walang sinumang umupa sa amin.
Sinabi niya sa kanila:
Pumunta rin naman kayo
sa aking ubasan.
Anuman ang nararapat,
iyon ang tatanggapin ninyo.

8Nang magtatakip-silim na,
sinabi ng panginoon ng ubasan
sa kaniyang katiwala:
Tawagin mo ang mga manggagawa.
Ibigay mo sa kanila
ang kanilang mga upa,
mula sa mga huli hanggang sa mga una.

9Paglapit ng mga dumating
ng mag-iikalabing-isang oras,
tumanggap ng isang denaryo ang bawat isa.
10Nang lumapit
ang mga nauna,
inakala nilang
sila ay tatanggap ng higit pa.
Ngunit sila ay tumanggap din
ng tig-iisang denaryo.
11Nang matanggap na nila ito,
nagbulung-bulungan sila
laban sa may-ari ng sambahayan.
12Sinabi nila:
Ang mga huling ito ay isang oras lamang gumawa
at ipinantay mo sa amin
na nagbata ng hirap
at init sa maghapon.

13Sumagot siya sa isa sa kanila:

Kaibigan,
wala akong ginawang kamalian sa iyo.
Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin
sa isang denaryo?
14Kunin mo ang ganang sa iyo
at lumakad ka na.
Ibig kong bigyan itong huli nang gaya ng ibinigay ko sa iyo.
15Hindi ba nararapat lamang
na gawin ko ang ibig kong gawin
sa aking ari-arian?
Tinitingnan ba ninyo ako nang masama
dahil ako ay mabuti?

16Kaya nga,

ang mga huli ay mauuna
at ang mga una ay mahuhuli…

I-download ang kopya ng teksto sa PDF format. (Kakailanganin mo rin ng ZipGenius para maipalabas ito sa iyong desktop.)

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Ang araw ng mga taga-Palestina nuong unang siglo ay nagsisimula sa 6 AM at natatapos sa 6 PM. Ang mga oras ay binibilang mula sa alas-sais. Kung kaya ang ekspresyong "maagang-maaga" ay katumbas ng unang oras (6 AM) at ang ikatlong oras naman ay 9 AM. Sa talinghaga, ang ika-labingisang oras ay 5 PM. Subukang alamin kung anong oras lumabas ang may-ari ng ubasan para maghanap ng mga manggagawa.
 2. Ang isang "denaryo" ay sapat para pakainin ang isang pamilya sa loob ng isang araw.
 3. Ang mga paupahang manggagawa ay pumupunta sa pamilihan. Swerte-swerte lang kung may uupa, dahil may mga katangian ding pinipili para sa trabahong angkop.

Malapitang Pag-aaral ng Teksto

 1. Ang mga elemento ng talinghaga
  • Ipakita ang mga bahagi ng talinghaga. Alamin ang mga salitang-susi.
  • Pansinin din ang mga bahagi ng talinghaga na mas mahaba kaysa iba.
  • Alamin kung sino ang "bida" at "kontrabida" sa kwento
 2. Basahin ang artikulong matatagpuan dito.
  • Ano ang kaugnayan ng Mateo 20:1-16 sa naunang pag-uusap ni Hesus sa kanyang alagad?
  • Ano ang ibig sabihin ng ekspresyong "ang mga nauna’y mahuhuli at ang mga nahuli’y mauuna" ayon sa talinghaga at ayon sa mga salita ni Hesus sa Mateo 19:28-29?
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s