Ang Pagtalima sa Ama

Bago dumating ang mambabasa sa bahaging ito ng ebanghelyo ni Mateo, si Hesus ay nakapasok na sa Herusalem, nalinis na niya ang Templo (at gumawa doon ng gulo) at nakita ng mga alagad kung paanong natuyo ang puno ng igos na isinumpa ni Hesus na hindi na makapamumunga uli. Sa muling pagpasok ni Hesus sa Templo ay tinanong siya ng mga punong-pari at matatanda ng bayan kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin ang kanyang mga ginagawa. Bilang tugon, ipinamukha muna ni Hesus ang kawalan nila ng pananampalataya at pagkatapos ay idinugtong ang talinghagang ng dalawang anak:

Ang Teksto

Gawan ng Daloy Ng Mga Parirala ang tekstong sumusunod at ipakita ang mga bahagi ng kwento.

28Ngunit ano sa palagay ninyo? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa una at sinabi: Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon.
29Sumagot siya: Ayaw ko. Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos.
30Lumapit siya sa pangalawang anak at gayundin ang sinabi. Sumagot siya: Pupunta ako.
Ngunit hindi siya pumunta.

31Sino sa kanilang dalawa ang gumanap ng kalooban ng ama?
Sinabi nila sa kaniya: Ang una.

Sinabi ni Jesus sa kanila:
Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa paghahari ng Diyos.
32Ito ay sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. Samantalang kayo, nakita ninyo ito ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kaniya.

Bigyan ng pansin ang mga sumusunod

 1. Saan binabanggit na ang mga kausap ni Hesus dito ay ang mga punong-saserdote at matatanda ng bayan?
 2. Bakit mahalaga sa pag-uusap na ito ang pandiwang "nagsisi"?
 3. Ano ang pagkakaiba ng dalawang anak sa talinghaga?
 4. Sinong "Juan" ang binanggit ni Hesus sa paguusap na ito?
 5. Bakit nakatulad ang mga maniningil ng buwis at patutot sa unang anak? Anong uri ng tao ang patutot?
 6. Ano ba talaga ang pagkakamali ng mga punong-saserdote at matatanda ng bayan: hindi sila naniwala kay Juan, o kahit nakita nilang nagbago ng buhay ang mga kolektor ng buwis at mga patutot ay hindi sila nagbago ng pananaw kay Juan?

Para sa mas malalim ng pag-unawa sa teksto

 1. Alamin kung ano ang kaugnayan ng Mateo 21:28-32 sa naunang pag-uusap tungkol sa karapatan/kapangyarihan ni Hesus?
 2. Sino si "Juan"? Saan niya ginampanan ang kanyang tungkulin? Ano ang kanyang misyon sa Israel? Bakit kinakailangan siyang pakinggan ng mga kausap ni Hesus? Ano ang pagkilala ni Hesus kay "Juan" at ng kanyang gawain?
 3. Alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang sumusunod
  • "daan ng Katuwiran" (Paghambingin ang ilang salin sa talatang 32, Inggles man o Tagalog: ano ang ibig sabihin ng "katuwiran" dito?)
  • "paghahari ng Diyos" (dalawa ang maaring ibig sabihin ng basileia tou theou, pwedeng dynamicpaghahari ng Diyos — o statickaharian ng Diyos. Ano sa palagay mo ang tamang salin dito? (Paghambingin ang mga saling meron ka.) ((magpasailalim sa paghahari ng Diyos o maging bahagi ng kaharian ng Diyos))
 4. Kumuha ng isang Konkordansya at alamin kung saan sa ebanghelyo ni Mateo binabanggit ang mga punong-saserdote at matatanda ng bayan.
Advertisements

One comment on “Ang Pagtalima sa Ama

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s